Tài nguyên dạy học

Đồng hồ

NGHE NHẠC


Gốc > Bài viết > Văn bản ngành > Văn bản Sở giáo dục >

Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học

UBND TỈNH HẬU GIANG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 858/SGDĐT-GDTH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                               

Hậu Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2013

V/v hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Tiểu học

 

                     

Kính gửi:

                         - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

                                    - Trường Dạy trẻ khuyết tật.

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp (gọi tắt là giáo viên chủ nhiệm) giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi tắt là Hội thi) Ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BDGĐT ngày 26/11/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, cụ thể như sau:

  1. 1.     Mục đích, yêu cầu của Hội thi

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi trong các trường tiểu học, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.

- Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.

2. Các cấp tổ chức Hội thi

a) Cấp trường

- Hội thi cấp trường được tổ chức tính từ năm học 2013-2014.

- Đối tượng và điều kiện tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 7 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thực hiện theo quy định tại điều 5 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do hiệu trưởng ra quyết định thành lập, thực hiện theo quy định tại điều 8 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức bình bầu theo các quy định của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012, thông báo kế hoạch đến giáo viên ít nhất một tháng trước thời điểm tổ chức bình bầu. Thời gian cụ thể tổ chức bình bầu do hiệu trưởng quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học.

b) Cấp huyện

- Hội thi cấp huyện được tổ chức tính từ năm học 2014-2015.

- Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện thực hiện theo quy định tại khoản 2, điều 7 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Nội dung và hình thức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện thực hiện theo quy định tại điều 6 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Ban tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện do trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập, thực hiện theo quy định tại điều 9 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức Hội thi theo các quy định của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012. Kế hoạch tổ chức hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến các trường ít nhất là một tháng trước thời điểm diễn ra hội thi. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thi cụ thể do trưởng phòng giáo dục đào tạo quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học.

c) Cấp tỉnh

- Hội thi cấp tỉnh được tổ chức tính từ năm học 2016-2017.

- Đối tượng và điều kiện tham dự hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại khoản 3, điều 7 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Nội dung và hình thức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điều 6 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Ban tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh do giám đốc Sở GD&ĐT ra quyết định thành lập, thực hiện theo quy định tại điều 9 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012.

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành nội dung, kế hoạch tổ chức hội thi theo các quy định của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012. Kế hoạch tổ chức hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến các phòng giáo dục và đào tạo và trường trực thuộc ít nhất là hai tháng trước thời điểm diễn ra hội thi. Thời gian và địa điểm tổ chức thi cụ thể do Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học.

3. Công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi

- Đối với cấp trường, giáo viên có đầy đủ hồ sơ tham gia bình bầu và đạt yêu cầu về điểm đánh giá các nội dung theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 5 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012 thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của nhà trường.

- Đối với cấp huyện và cấp tỉnh, giáo viên tham gia đủ các nội dung hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi theo từng cấp quy định tại điều 14 của điều lệ ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012  thì được công nhận là giáo viên chủ nhiệm giỏi và được cấp giấy chứng nhận của cơ quan tổ chức hội thi.

4. Kinh phí tổ chức hội thi

Nguồn kinh phí thực hiện tổ chức hội thi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sự nghiệp giáo dục và đào tạo theo phân cấp hiện hành của luật ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác để đảm bảo tổ chức hội thi.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị tổ chức Hội thi theo đúng yêu cầu, hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc xin liên hệ phòng GDTH để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Website Sở GD&ĐT;

- Lưu VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

                             (Đã ký)

 

                     Nguyễn Ngọc Ánh

 

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Uy Thông @ 07:28 25/08/2013
Số lượt xem: 611
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến